white-collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-collar.

Từ điển Anh Việt

 • white-collar

  * tính từ

  (nói về công việc, người lao động...) không làm bằng chân tay; lao động trí óc

  white-collar worker: nhân viên văn phòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • white-collar

  of or designating salaried professional or clerical work or workers

  the coal miner's son aspired to a white-collar occupation as a bookkeeper

  Antonyms: blue-collar