white-collar workers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-collar workers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-collar workers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-collar workers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white-collar workers

    * kinh tế

    giới lao động cổ trắng

    nhân viên văn phòng