white-collar worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-collar worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-collar worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-collar worker.

Từ điển Anh Việt

  • White-collar worker

    (Econ) Công nhân cổ trắng, bàn giấy.

    + Người lao động và người sử dụng lao đông không tham gia vào lao động chân tay và những người thực hiện những công việc mang chức năng lãnh đạo.