wage-earning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage-earning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage-earning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage-earning.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wage-earning

  working for hourly wages rather than fixed (e.g. annual) salaries

  working-class occupations include manual as well as industrial labor

  Synonyms: working-class

  Similar:

  propertyless: of those who work for wages especially manual or industrial laborers

  party of the propertyless proletariat"- G.B.Shaw

  Synonyms: working-class, blue-collar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).