working-class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working-class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working-class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working-class.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • working-class

  Similar:

  propertyless: of those who work for wages especially manual or industrial laborers

  party of the propertyless proletariat"- G.B.Shaw

  Synonyms: wage-earning, blue-collar

  wage-earning: working for hourly wages rather than fixed (e.g. annual) salaries

  working-class occupations include manual as well as industrial labor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).