pivot spindle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivot spindle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivot spindle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivot spindle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pivot spindle

    * kỹ thuật

    trục tâm