pivotal monomial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivotal monomial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivotal monomial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivotal monomial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pivotal monomial

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn thức tựa