pivotal element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivotal element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivotal element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivotal element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pivotal element

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử chủ chốt