pivot bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivot bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivot bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivot bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pivot bearing

    * kỹ thuật

    ổ xoay