pig mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pig mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pig mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pig mould.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pig mould

    * kỹ thuật

    khuôn đúc gang thỏi

    khuôn đúc thỏi