pigmental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigmental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigmental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigmental.

Từ điển Anh Việt

 • pigmental

  /pig'mentl/ (pigmentary) /'pigməntəri/

  * tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) chất sắc, (thuộc) sắc tố (của tế bào)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pigmental

  * kinh tế

  sắc tố