pigpen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigpen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigpen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigpen.

Từ điển Anh Việt

 • pigpen

  /'pigstai/ (pigpen) /'pigpen/

  * danh từ

  chuồng lợn

  (nghĩa bóng) nhà bẩn như ổ lợn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pigpen

  Similar:

  sty: a pen for swine

  Synonyms: pigsty