monkey wrench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey wrench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey wrench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey wrench.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monkey wrench

    Similar:

    monkey-wrench: adjustable wrench that has one fixed and one adjustable jaw

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).