monkey-jacket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey-jacket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey-jacket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey-jacket.

Từ điển Anh Việt

  • monkey-jacket

    /'mʌɳki,dʤækit/

    * danh từ

    áo chẽn ngắn (của thuỷ thủ)