monkey-puzzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey-puzzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey-puzzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey-puzzle.

Từ điển Anh Việt

  • monkey-puzzle

    * danh từ

    cây có gai (ở cành)