monkey bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey bridge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monkey bridge

    a high narrow platform above a deck or in an engine room or boiler room

    Similar:

    flying bridge: the highest navigational bridge on a ship; a small (often open) deck above the pilot house

    Synonyms: flybridge, fly bridge

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).