monkey-block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey-block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey-block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey-block.

Từ điển Anh Việt

  • monkey-block

    /'mʌɳkiblɔk/

    * danh từ

    ròng rọc xoay