monkey-bread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey-bread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey-bread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey-bread.

Từ điển Anh Việt

  • monkey-bread

    /'mʌɳkibred/

    * danh từ

    quả baobap

    (thực vật học) cây baopbap