monkey-shine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey-shine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey-shine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey-shine.

Từ điển Anh Việt

  • monkey-shine

    /'mʌɳkiʃain/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò khỉ, trò nỡm, sự bắt chước rởm