limited variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limited variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limited variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limited variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limited variation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến phân bị chặn

    biến phân giới nội