limited-line store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limited-line store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limited-line store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limited-line store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limited-line store

    * kinh tế

    cửa hàng bán mặt hàng hạn chế

    cửa hàng chuyên doanh