leader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leader.

Từ điển Anh Việt

 • leader

  /'li:də/

  * danh từ

  lânh tụ, người lânh đạo, người chỉ huy, người hướng dẫn, người chỉ đạo

  luật sư chính (trong một vụ kiện)

  bài báo chính, bài xã luận lớn

  con ngựa đầu đàn, con ngựa dẫn đầu trong cỗ ngựa (buộc vào xe)

  (ngành in) hàng dấu chấm (để dẫn người đọc) sang trang (sang cột)

  (ngành mỏ) mạch nhánh (dẫn đến mạch mỏ chính)

  mầm chính (nhú lên mạnh nhất ở cành, ở thân cây)

  (giải phẫu) dây gân

  (raddiô) tin quan trọng nhất (trong bản tin cuối cùng)

  (điện học) vật dẫn; dây dẫn

  (âm nhạc) nhạc trưởng; người điều khiển dàn nhạc, người điều khiển ban đồng ca; người lãnh xướng

  (thương nghiệp) hàng bán rẻ để quảng cáo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • leader

  * kinh tế

  cổ phiếu dẫn đầu

  hàng ăn khách

  hàng bán quảng cáo

  hãng dẫn đầu

  hàng dẫn đầu (thị trường)

  hàng đầu

  hàng dễ lôi cuốn khách

  hàng lãnh đạo

  hãng lãnh đạo

  hàng rẻ lôi cuốn khách

  người đi đầu

  nhà dẫn đạo

  thủ lãnh

  thủ lĩnh

  * kỹ thuật

  dấu dẫn dòng

  đoạn băng trắng

  lãnh đạo

  ngòi

  người chỉ huy

  người đứng đầu

  người lãnh đạo

  mồi

  ống dẫn hướng

  ống thoát nước

  ống xả nước

  vật lý:

  băng dẫn

  cấu dẫn động

  điện:

  cáp dẫn chính

  tiên đạo (sét)

  toán & tin:

  chỉ huy

  dấu dẫn trang

  phần đầu băng

  xây dựng:

  đường (vẽ) dẫn

  đường đưa ra

  đường gióng

  đương gióng ra

  ống máng xuống

  hóa học & vật liệu:

  vít dẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • leader

  a person who rules or guides or inspires others

  Antonyms: follower

  Similar:

  drawing card: a featured article of merchandise sold at a loss in order to draw customers

  Synonyms: loss leader