leaderless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leaderless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leaderless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leaderless.

Từ điển Anh Việt

  • leaderless

    * tính từ

    không có người lãnh đạo, không có người cầm đầu

    a leaderless rabble: một đám đông lộn xộn không có người cầm đầu