leader-writer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leader-writer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leader-writer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leader-writer.

Từ điển Anh Việt

  • leader-writer

    /'li:də,raitə/

    * danh từ

    người viết xã luận