leader tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leader tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leader tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leader tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leader tape

    * kỹ thuật

    băng dẫn