leader cloth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leader cloth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leader cloth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leader cloth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leader cloth

    * kỹ thuật

    dệt may:

    khăn dẫn