leader hopper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leader hopper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leader hopper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leader hopper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leader hopper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tealit