leader dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leader dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leader dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leader dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leader dragline

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vật tiêu nước chính