lament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lament.

Từ điển Anh Việt

 • lament

  /lə'ment/

  * danh từ

  lời than van, lời rên rỉ

  bài ca ai oán, bài ca bi thảm

  * ngoại động từ

  thương xót, xót xa, than khóc

  * nội động từ

  than van, rên rỉ, than khóc, kêu than

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lament

  a cry of sorrow and grief

  their pitiful laments could be heard throughout the ward

  Synonyms: lamentation, plaint, wail

  express grief verbally

  we lamented the death of the child

  Synonyms: keen

  Similar:

  dirge: a song or hymn of mourning composed or performed as a memorial to a dead person

  Synonyms: coronach, requiem, threnody

  elegy: a mournful poem; a lament for the dead

  deplore: regret strongly

  I deplore this hostile action

  we lamented the loss of benefits

  Synonyms: bewail, bemoan