it number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

it number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm it number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của it number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • it number

    * kinh tế

    số IT