iterative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iterative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iterative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iterative.

Từ điển Anh Việt

 • iterative

  /'itərətiv/

  * tính từ

  nhắc lại, lắp lại, nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại

  (ngôn ngữ học) lặp

 • iterative

  lặp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • iterative

  * kỹ thuật

  lặp

  lặp lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • iterative

  the aspect of the verb that expresses the repetition of an action

  Synonyms: iterative aspect

  marked by iteration

  Synonyms: reiterative