invisible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invisible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invisible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invisible.

Từ điển Anh Việt

 • invisible

  /in'vizəbl/

  * tính từ

  không thể trông thấy được, tính vô hình

  không thể gặp được (ở một lúc nào đó)

  * danh từ

  vật không nhìn thấy được, vật vô hình; người không nhìn thấy được, người vô hình

  (the invisible) thế giới vô hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • invisible

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  không nhìn thấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • invisible

  impossible or nearly impossible to see; imperceptible by the eye

  the invisible man

  invisible rays

  an invisible hinge

  invisible mending

  Synonyms: unseeable

  Antonyms: visible

  Similar:

  inconspicuous: not prominent or readily noticeable

  he pushed the string through an inconspicuous hole

  the invisible man

  Antonyms: conspicuous