interrupt service routines (isr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interrupt service routines (isr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interrupt service routines (isr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interrupt service routines (isr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interrupt service routines (isr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các thường trình dịch vụ ngắt