import firm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

import firm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm import firm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của import firm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • import firm

    * kinh tế

    hãng (buôn) nhập khẩu