import (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

import (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm import (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của import (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • import (vs)

  * kỹ thuật

  nạp

  nạp vào

  nhập

  nhập vào