hire shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hire shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hire shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hire shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hire shop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    văn phòng cho thuê (nhà...)