hired labor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hired labor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hired labor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hired labor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hired labor

    * kỹ thuật

    lao động thuê

    nhân công thuê