hire charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hire charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hire charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hire charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hire charges

    * kinh tế

    giá thuê

    phí thuê