hire-and-fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hire-and-fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hire-and-fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hire-and-fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hire-and-fire

    * kinh tế

    tùy ý cho thôi việc

    tùy ý sa thải