hire charge equipment rental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hire charge equipment rental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hire charge equipment rental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hire charge equipment rental.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hire charge equipment rental

    * kỹ thuật

    chi phí thuê thiết bị