fully open position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fully open position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fully open position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fully open position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fully open position

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vị trí mở hoàn toàn