fully finished steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fully finished steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fully finished steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fully finished steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fully finished steel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thép tấm luyện kỹ