french polish shellac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

french polish shellac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm french polish shellac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của french polish shellac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • french polish shellac

    Similar:

    french polish: a varnish for wood consisting of shellac dissolved in alcohol

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).