french-fry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

french-fry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm french-fry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của french-fry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • french-fry

    cook by immersing in fat

    french-fry the potatoes

    Synonyms: deep-fry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).