fluorescent tube rack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent tube rack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent tube rack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent tube rack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent tube rack

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giá mắc đèn huỳnh quang