fluorescent screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent screen

    * kỹ thuật

    màn huỳnh quang