fluorescent discharge tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent discharge tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent discharge tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent discharge tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent discharge tube

    * kỹ thuật

    đèn phóng điện huỳnh quang