fluorescent panel (flp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent panel (flp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent panel (flp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent panel (flp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent panel (flp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tấm hình quang