fluorescent light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent light

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đèn (ống) huỳnh quang