fluorescent paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn sáng nhoáng